นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 ณ วัดบางโฉลงใน

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 ณ วัดบางโฉลงใน

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 ณ วัดบางโฉลงใน

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 ณ วัดบางโฉลงใน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะบางโฉลง ต.บางโฉลง อ.บางพลี และลานอเนกประสงค์หมู่บ้านกล่อมพิรุณ หมู่ที่ 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

ในปีนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดให้มีการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จำนวน 4 ประเภท รางวัล ประกอบด้วย 1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” 2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง 3 กลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน และ 4. ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ