นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจคุ้งบางกระเจ้า

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจคุ้งบางกระเจ้า

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจคุ้งบางกระเจ้า

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจคุ้งบางกระเจ้า หมู่ 9 ต.บางยอ อ.พระประแดง และศูนย์เรียนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ต.คลองนาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

ในปีนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดให้มีการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จำนวน 4 ประเภท รางวัล ประกอบด้วย 1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” 2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง 3. กลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน และ 4. ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ