นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางกระเทียม หมู่ที่ 4 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง และศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ หมู่ที่ 3 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลให้มีความเข้มแข็ง และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนเพื่อเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชน ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

และในปี 2549 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และโล่พระราชทานให้กับหมู่บ้านที่มีการพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และยึดหลักการพัฒนาชุมชนพ้นความยากจน และให้พสกนิกรร่วมสืบสานปณิธานตามรอยพระยุคลบาท “เศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่อง ยั่งยืน

ในปี 2556 กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดให้มีการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จำนวน 4 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย 1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” 2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง 3. กลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน และ4. ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ