นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดกิจกรรม “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 28”

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดกิจกรรม “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 28”

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดกิจกรรม “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 28”

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดกิจกรรม “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 28” ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด มหาชน นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ องค์การมหาชน นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี อาจารย์ อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า เอเอฟเอส ประเทศไทย และคณะครู-อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตอกย้ำการตระหนักรู้กับปัญหาวิกฤติโลกร้อน ซึ่งทางสมาคมนักเรียนเก่า เอเอฟเอส ประเทศไทย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ ให้ทุกคนช่วยกันแก้ไขและรักษาสมดุลของโลก เพื่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืน ได้มีส่วนช่วยในการเผยแพร่ องค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรม ศาสตร์พระราชา และหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เกิดการรับรู้ในกลุ่มครู อาจารย์ และเยาวชนในวงกว้างขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติของเราสืบไป

สำหรับคุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แห่งนี้เป็นพื้นที่สีเขียว เป็นแหล่งผลิตออกซิเจน อากาศบริสุทธิ์ และเป็นปอดกลางเมืองให้กับกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง บนเนื้อที่ราว 1,276 ไร่ กระจายอยู่ใน 6 ตำบลที่อุดมสมบูรณ์ โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามสวนสาธารณะและสวนพฤษศาสตร์ ว่า ศรีนครเขื่อนขันธ์ และมีพระราชดำริว่าสมควรสงวนพื้นที่แห่งนี้ไว้สำหรับเป็นพื้นที่สีเขียว และให้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวบริเวณบางกระเจ้าให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ