นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์

วันที่ 12 เมษายน 2566 นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะฯ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2566 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้เสียสละ เวลา และความสุขส่วนตัว มาปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

จังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัย แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ