นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกับคณะกรรมาธิการ การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกับคณะกรรมาธิการ การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกับคณะกรรมาธิการ การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

เมื่อวันที่  23 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกับคณะกรรมาธิการ การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา
โดยมีพลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น(เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ และมีนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้บริหาร อบจ.สมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสมุทรปราการ ภาพรวมการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และนำเสนอการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสมุทรปราการ