การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ในการดูแลและให้บริการกลุ่มเปราะบางในชุมชน

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ในการดูแลและให้บริการกลุ่มเปราะบางในชุมชน

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ในการดูแลและให้บริการกลุ่มเปราะบางในชุมชน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในการดูแลและให้บริการกลุ่มเปราะบางในชุมชน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ ในวันนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อพม. กลุ่มเป้าหมาย (เดิม) ซึ่งเป็นตัวแทนจากพื้นที่ 6 อำเภอ เพื่อเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เป็นกิจกรรมอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ใหม่ โดยจังหวัดสมุทรปราการมุ่งเน้น การขยายเครือข่าย อพม.ในระดับชุมชน หมู่บ้าน และเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ