นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และกล่าวต้อนรับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธานคณะตรวจเยี่ยมและคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านคลองบางปิ้ง ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และกล่าวต้อนรับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธานคณะตรวจเยี่ยมและคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านคลองบางปิ้ง ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และกล่าวต้อนรับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธานคณะตรวจเยี่ยมและคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านคลองบางปิ้ง ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และกล่าวต้อนรับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธานคณะตรวจเยี่ยมและคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านคลองบางปิ้ง ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมด้วย
โดยในเวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธานคณะตรวจเยี่ยม ได้เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประธานและคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเสร็จแล้วได้เยี่ยมชมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านคลองบางปิ้ง ชมนิทรรศการในบริเวณงาน ต่อมาประธานและคณะฯ ได้เข้ารับการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้างคลองบางปิ้ง และซักถามปัญหาข้อเสนอแนะแล้วแนวทางแก้ไข