นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ สมุทรปราการ โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ สมุทรปราการ โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ สมุทรปราการ โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ สมุทรปราการ โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 4 รายละเอียดดังนี้
ฝ่ายเลขาฯ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามที่ได้รับอนุญาตติดตั้งฯ จากกรมศิลปากร จำนวน 12 จุด เป็นเงิน 499,750 บาท ซึ่งปรับลดจากราคาเดิมที่เสนอมาในราคาล้านกว่าบาท โดยนายเจนเจตน์ เจนนาวิน รอง.ผวจ.สป.ได้เสนอให้ที่ประชุมมีมติรับข้อเสนอในราคาใหม่ก่อน ที่ประชุมจึงได้มีมติให้รับข้อเสนอในราคาใหม่เพื่อใช้ในการพิจารณาต่อไป
ประธานได้แจ้งว่าหลังจากที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้ว เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์เสนอที่จะรับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษากล้องวงจรปิดหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว โดยให้ประสานในข้อกฎหมายเรื่องการส่งมอบกับทางกรมศิลปากรด้วย
ฝ่านเลขาฯ ได้รายงานคณะกรรมการเรื่องการมอบทุนการศึกษาซึ่งใช้เงินจากมูลนิธิพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ ตามมติที่ประชุมในครั้งก่อนว่าได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ผู้แทนจากสำนักศิลปกรที่ 1 ราชบุรี ได้รายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมองค์พระสมุทรเจดีย์และบริเวณรอบองค์พระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ
ในการขอเปิดตู้เงินรับบริจาคในพระวิหารหลวงองค์พระสมุทรเจดีย์ เพื่อนำเงินบริจาคเข้ากองทุนมูลนิธิองค์พระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ สมุทรปราการ นั้น ที่ประชุมให้ผู้รับผิดชอบไปดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการเรี่ยไรด้วย
การขอเปลี่ยนกรรมการของมูลนิธิฯ ที่ประชุมให้ฝ่ายเลขาฯ ไปดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ