นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดดังนี้
ประธานแจ้งที่ประชุมว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีแนวทางการรายงานและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี จำนวนภาษีที่จัดเก็บได้ มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษี ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INO) โดยกำหนดให้นำข้อมูล เสนอคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 25 ก.พ. 65
ฝ่ายเลขาฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจังหวัดสมุทรปราการ มีคำสั่งที่ 765/2565 เรื่องแต่งตั้งกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด(แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 5คน โดยแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่น(นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)
ฝ่ายเลขาฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี จำนวนภาษีที่จัดเก็บได้มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษี ให้แก่กระทรวงมหาดไทย เพื่อสรุปและรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)