นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/ 2565

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/ 2565

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/ 2565

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/ 2565 ณ ห้องประชุมเยี่ยมเกษสุวรรณ อาคาร 5 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดมีดังนี้
ประธานแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชง) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยมีผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตฯจำนวน 1 ราย และพิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตโดยมีผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตฯ จำนวน 1 ราย
โดนประมวลกฎหมายยาเสพติด พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) ข้อ 13 (2) ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาอรุญาตให้ปลูกกัญชง โดยกำหนดให้กรณีพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่ในท้องที่จังหวัดอื่นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) เพื่อที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะดำเนินการเสนอให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษพิจารณาต่อไป
ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าได้รับการยื่นขออนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง จากผู้ประกอบการจำนวน 1 ราย คือ วิสาหกิจชุมชนเพื่อนเกษตรราชาเทวะ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการพนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 และพนักงานเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนิดการตรวจสอบสถานที่และให้คำแนะนำการจัดเตรียมสถานที่ ตามแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานที่ฯ
โดยผลการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) ของวิสาหกิจชุมชนเพื่อนเกษตรราชาเทวะ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 65 ผ่านการประเมินทั้ง 8 หัวข้อ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดของ อย. พิจารณาต่อไป
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งที่ประชุมว่ามีการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการผลิต ผู้รับอนุญาต จำนวน 1 ราย เปลี่ยนจากการปลูกโดยใช้เมล็ดเป็นกิ่งปักชำ ที่ประชุมเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการผลิตได้ และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดของ อย. พิจารณาต่อไป