นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะนักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนและร่วมเป็นเกียรติในการประเมินโรงเรียนสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2564

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะนักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนและร่วมเป็นเกียรติในการประเมินโรงเรียนสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2564

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะนักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนและร่วมเป็นเกียรติในการประเมินโรงเรียนสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะนักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนและร่วมเป็นเกียรติในการประเมินโรงเรียนสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
ด้วยโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม ในพระบรมราชูประถัมภ์ เป็นตัวแทนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2564
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินฯ ดังนี้
– การแสดงของนักเรียน ชุด”พรพิพัฒน์สัมพันธ์ลำ วัฒนธรรมเมืองปราการ”
– นักเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ 4 ภาษา
– ชมวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
– การนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ประเมิน 5 ด้าน
– คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวศาสตร์พระราชาในรูปแบบ STEM ธนาคารโรงเรียน และห้องสมุดโรงเรียน
– ประเมินเอกสาร หลักฐานอ้างอิงตามเกณฑ์ประเมิน 5 ด้าน
– สรุปผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะ