นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ณ วัดปานประสิทธาราม (วัดปีกกา) หมู่ที่ 1 ตำบลคลองด่าน อำเภอบาบงบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน ให้มีความเข้มแข็งด้วยการสนับสนุนให้องค์กร ภาคประชาชนเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการพัฒนา ด้านต่างๆโดยให้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2512 ให้มีการคัดเลือกบุคคลในหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะเป็นผู้นำมีจิตใจเสียสละ เข้ามาเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน เป็นแกนนำในการประสานการทำงานระหว่าง ผู้นำองค์กรชุมชนและภาคีในการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และในปี พ.ศ.2565 ถือเป็นวาระครบรอบ 53 ปี ของโครงการ พัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราได้ร่วมกับชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด กำหนดจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และร่วมแสดงพลังให้ปรากฎต่อสังคม ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง” โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
– กิจกรรมทางศาสนา ฟังเทศน์ ทำบุญ ถวายสังฆทาน และทอดผ้าป่า
– การแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชน อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวคำปฏิญานตนเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
– มอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน หรืออาสาพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 15 ราย
– การจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานที่ผ่านมาของอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนของอำเภอ
– กิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อให้ผู้นำ อช. ได้นำไปปลูกในอำเภอทุกอำเภอ
– กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน, อาสาพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน