นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 14

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 14

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 14

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 แบบประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting และกล่าวถ้อยแถลงของคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ต่อร่างมติ “การเสริมสร้างสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤต -19” และประเด็นขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : อยู่ดี กินดี (สุขภาวะดี) ที่พอเพียงและปันสุข ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 เทศบาลนครสมุทรปราการ โดยนายศุภมิตร ชิณศรี ได้กล่าวถ้อยแถลงร่วมขับเคลื่อนร่างมติ “การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19” และยืนยันกับที่ประชุมว่าคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ มุ่งมั่นที่จะสานพลังภาคีทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของร่างมติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจริงจัง