นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

วันพุธที่ 9 ก.พ. 65 เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ณ มูฟ อีเว้นท์ เซ็นเตอร์ หลังเทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ด้วยจังหวัดสมุทรปราการมีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 3,068 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สำหรับปี พ.ศ.2565 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs /วิสาหกิจชุมชน/Biz Club และส่งเสริมการตลาด สินค้าสู่สากล วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถสร้างเป็นนวัตกรรมได้ส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเป็นศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ามากขึ้นโดยกลุ่มเป้าหมายจะคัดเลือกจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 1-3 ดาว หรือกลุ่ม Quadrant D (กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ) คณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด/อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับอำเภอรวม 50 คน ดำเนินการในวันที่ 9-10 ก.พ.65 การดำเนินโครงการได้รับการสนับสนุน ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการในครั้งนี้ซึ่งการดำเนินการโครงการในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการณ์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)