นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดมีดังนี้
1. ประธานแจ้งที่ประชุมเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 548/2565 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 ที่ประชุมรับทราบ
2. ที่ประชุมเลือกรองผู้ว่าราชการจังหวัด(กลุ่มภารกิจด้านสังคม)เป็นประธานคณะอนุฯ และเลือกนายประกิต ศีลพิพัฒน์ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นรองประธานคณะอนุฯ
3. ฝ่ายเลขาฯ แจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้ที่ประชุมรับทราบ
4. ฝ่ายเลขาฯ แจ้งผลการอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดฯ คือโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.ใหม่) จำนวนเงิน 366,340 บ. และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ธนาคารเวลาเตรียมความพร้อมนำสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 116,200 บ. ได้ส่งเงินคืนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)จึงไม่สามารถดำเนินการได้
5. ฝ่ายเลขาฯได้รายงานต่อที่ประชุมว่ามีองค์การสวัสดิการสังคมในจังหวัดสมุทรปราการที่จดทะเบียนกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการว่ามีองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ที่จดทะเบียนหรือย้ายที่ทำการมาจากจังหวัดอื่น ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 65 จำนวนทั้งสิ้น 103 องค์กร แบ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 64 องค์กร องค์กรสวัสดิการชุมชน 39 องค์กร
6. ฝ่ายเลขาฯ เสนอแผนปฏิบัติการสนับสนุนกรอบวงเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรปราการ และขออนุมัติที่ประชุมอนุมัติงบดำเนินงานและแผนปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ2565 จำนวน 390,000 บ. ที่ประชุมอนุมัติ
7. ฝ่ายเลขาฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาแผนงบดำเนินงานและแผนปฏิบัติงานกอนทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดประจำปีงบประมาณ2565 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(บริหารจัดการ) จำนวน 78,000บ. ที่ประชุมอนุมัติ
8. ฝ่ายเลขาฯ แจ้งที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรปราการแล้ว จึงได้สรุปองค์กรที่มีผลงานดีเด่นและมีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม สามารถสะท้อนประสิทธิผลของการดำเนินงานกองทุนฯ ที่ประชุมเห็นชอบ
9. เรื่องอื่นๆ ที่ประชุมมีความเห็นให้มีการตั้งหัวหน้าคณะทำงานกลั่นกรองโครงการ ก่อนเสนอคณะอนุฯ โดยที่ประชุมเสนอนายประกิต ศีลพิพัฒน์ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และให้ฝ่ายเลขาช่วยประสานหาคณะทำงานต่อไป