นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้บริหารระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและผู้แทนเข้าร่วม โดยมีรายละเอียดการประชุมมีดังนี้
1.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
– จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) 692 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 496 ราย รับส่งต่อเพื่อรับรักษา 196 ราย) ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 14,409 ราย รักษาหายแล้ว 9,576 ราย กำลังรักษาอยู่ 629 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 8 ราย (1 มค. 65)
– ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,631,819 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,931,727 คน ซึ่งคิดเป็น 84.47% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
– รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 106 เตียง ใช้ไป 69 เตียง คงเหลือ 37เตียง
เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 2,501 เตียง ใช้ไป 2,047 เตียง คงเหลือ 454 เตียง
2. สรุปข้อมูลโรงพยาบาลสนาม(Hospitel) และศูนย์พักคอยรอการส่งตัวผู้ป่วย(Community Isolation) จำนวนเตียงของโรงพยาบาลสนามมีทั้งหมด 6,413 เตียง ใช้ไป 4,082 เตียง เหลือ 2,331 เตียง ศูนย์พักคอยรอการส่งตัวผู้ป่วยมี 2,915 เตียง
3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการได้รายงานว่าโครงการเพิ่มศักยภาพและฟื้นฟูคลองสำโรง ในส่วนรับผิดชอบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ความยาว 12.00 กิโลเมตร จาก ประตูระบายน้ำบางพลี ถึงประตูระบายน้ำอิมพีเรียลสำโรง ผลการดำเนินการ ขณะนี้ได้จัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว มี บริษัทไทยเซนต์ โลจีสติก จำกัด เป็นผู้รับจ้าง งบประมาณ 26,900,000.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 4 ธันวาคม 2564 แผนการดำเนินการ จะดำเนินการจัดเก็บผักตบชวา ตลอดความยาวตามสัญญาจ้าง จากนั้นจะดำเนินการขุดลอกเลน และจัดเก็บผักตบชวาอีกครั้ง
– ผลการดำเนินงานความก้าวหน้าทั้งโครงการ ร้อยละ 30
– ขุดลอกเลนระยะทาง 1500 เมตร
– จัดเก็บผักตบชวาแล้ว ได้ความยาว 2500 เมตร
– เบิกจ่าย 3.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13
4. ความคืบหน้าในการจัดทำแผนการพัฒนาคลองสำโรงอย่างยั่งยืน
– สนจ.ได้รายงานการประสานจัดทำแผนการปฏิบัติและแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละด้านให้ดำเนินการตามแผนงาน
– ผู้แทนสนง.ทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ อยู่ระหว่างจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง
– ผลการดำเดินการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องถิ่นจังหวัดรายอยู่ระหว่างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานแผนงานและโครงการ โดยกำหนดจัดประชุมในเดือนกุมภาพันธ์
– พัฒนาการจังหวัดได้รายงานว่าด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและการใช้ประโยชน์นั้นอยู่ระหว่างประสานกับชุมชนที่มีความสามารถในการดำเนินการและกำหนดจัดประชุมในวันที่ 8 ก.พ. นี้
– ผู้แทนสนง.การท่องเที่ยวและกีฬารายงานว่าด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่ระหว่างสำหรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนบริเวณคลองสำโรงและจะจัดประชุมมอบผู้เกี่ยวข้อง
– ปลัดจังหวัดรายงานต่อที่ประชุมว่าในด้านจิตอาสาและการมีส่วนร่วมของประชาชนได้นำเรื่องจิตอาสาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคลองสำโรงทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. เรื่องอื่นๆ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ฝากเรื่องโครงการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ โดยแจ้งต่อที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเดินการติดตามโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็ว