นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดการประชุมมีดังนี้
1.เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับลูกหนี้กองทุนฯ ที่ครบอายุสัญญาและยังไม่หมดอายุความ เบื่องต้นกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ส่งแผนการดำเนินงานการบริหารหนี้สิน การปฏบัติงานด้านการติดตามเร่งรัดเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ แต่แนวทางที่กรมแจ้งมายังไม่ครบถ้วนจึงได้สอบถามในประเด็นอื่น ซึ่งอยู่ระหว่างการตอบของกรมฯ
2. เรื่องเพื่อทราบ
– ฝ่ายเลขาได้รายงานการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564
– ฝ่ายเลขาได้แจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการขับเคลือนการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ภายใต้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรปราการ(ศจพ.จ.)
– รายงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมจังหวัด
3. เรื่องเพื่อพิจารณา
– โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ประชุมให้แก้ไขในรายละเอียดโครงการในบางประเด็นแล้วเสนอมาอีกครั้ง
– การพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นการขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปประกอบอาชีพอิสระแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการจำนวน 6 ราย ที่ประชุม อนุมัติ 5 ราย อีกหนึ่งรายอนุมัติในหลักการแต่ให้กลับไปแก้ไขแบบประมาณการเพื่อความชัดเจน