นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแพรกษา

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแพรกษา

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแพรกษา

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง รายละเอียดการประชุมดังต่อไปนี้
1. ที่ประชุมได้รับทราบ
– รายงานการให้พนักงานจ้างพ้นจากตำแหน่ง
– รายงานการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่ง
– รายงานการพ้นจากตำแหน่งของลูกจ้าประจำ(กรณีเสียชีวิต)
– รายงานสรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท ครั้งที่ 11/2564
– รายงานการพ้นทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาล
– การรายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน และวิธีการสรรหา
– การรายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง ภายใน 60 วัน
– รายงานคำอธิบายการดำเนินการประเมินผลงาน “ครู” เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นตามมาตรญานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561
– รายงานแนวทางปฏิบัติกรณีการพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการในเรื่องที่ผู้นั้นถูกลงโทษทางวินัยไปแล้ว
– รายงานการแจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2562
2. ที่ประชุมได้พิจารณา
– การโอนและการรับโอนพนักงานเทศบาล
– การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งในเทศบาล
– การย้ายพนักงานคีเทศบาลไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
– การจ้างพนักงานจ้างของเทศบาล
– การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
– ขอความเหผ้นชอบปรับปรุงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นตำแหน่งครู
– การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู
– การปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษและการแต่งตั้งผู้แทนส่วนราชการรัดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นประธานกรรมการประเมินวิสัยทัศน์
– การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลประจำปี พ.ศ.2564
– การแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้สส่วนราชการจากระดับต้นเป็นระดับกลาง
– การประเมินการขอกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการระดับต้น
– การแต่งตั้งผู้แทนส่วนราชการระดับส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวจ้องกับลักษณะงานของตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นประธานคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์
– การจัดทำประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ