นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ครั้งที่ 1/2564

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ครั้งที่ 1/2564

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงแรมเบย์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดการประชุมมีดังนี้
1. กรมพัฒนาชุมชน มอบหมายให้จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด, 2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดนเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
2. จังหวัดสมุทรปราการได้ทีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
3. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด มีผูลิต ผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 27 กลุ่ม คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ฯ พิจารณาคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้เหลือ 20 กลุ่ม โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่กำหนด