นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 37/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 37/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 37/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 37/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

โดยที่ประชุมร่วมรับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดสมุทรปราการ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม การจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อ (Community Isolation) และการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) การจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด การเดินทางออกนอกเขตพื้นที่และเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยควบคุมรักษาความสงบเรียบร้อยและบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยปฏิบัติด้านการแพทย์ การจัดชุดปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามและการรับส่งผู้ป่วยตามแนวทางที่จังหวัดสมุทรปราการกำหนด การฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน หน่วยควบคุมสินค้าและบังคับใช้กฎหมายการตรวจสอบควบคุมดูแลผู้ประกอบการ ช่วยเหลือภาคธุรกิจดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการในสถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด การประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณในการจัดตั้งสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Quarantine) ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (CI และ HI) หน่วยช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภาคประชาชน ดูแล เยียวยาแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง การลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติและการตรวจเชิงรุกในสถานประกอบการและการดำเนินการของผู้ต้องขังในเรือนจำ หน่วยสนับสนุนภาคพื้นด้านการขนส่งและขนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม หน่วยประสานงานทั่วไประหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม พลเรือน ตำรวจ ทหาร และการจัดชุดรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 หน่วยรับบริจาคสิ่งของและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานและการช่วยเหลือรวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินทดลองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม คณะที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และร่วมขับเคลื่อนศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ และการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มีข้อเน้นย้ำ ข้อสั่งการในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. มาตรการป้องกันควบคุมโรค
ขอให้ทุกส่วนราชการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ฉบับที่ 17 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง อย่างเคร่งครัดและจริงจัง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจาย หรือกลับมาแพร่ระบาดได้อีก รวมทั้งการควบคุมให้ดำเนินกิจการ และกิจกรรม ทั้งบุคคลและสถานที่ต่าง ๆ อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่กำหนด
2. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยใช้มาตรการ DMHTTA อย่างเข้มข้น คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน / ไม่พบปะ หรือ ไปยังสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก / การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี / หมั่นล้างมือ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ / ตรวจอุณหภูมิ / ตรวจเชื้อโควิด – 19 และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ / หมอชนะ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งใช้กลไกในระดับพื้นที่แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน หอกระจายข่าว เสียงตามสายหรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ