นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม ศปก.ศบค. และศูนย์บูรณาการณ์แก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม ศปก.ศบค. และศูนย์บูรณาการณ์แก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม ศปก.ศบค. และศูนย์บูรณาการณ์แก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปรารการ มอบหมายให้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม ศปก.ศบค. และศูนย์บูรณาการณ์แก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล (ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting )
ณ ห้องประชุมไกล่เกลี่ย1 สำนักงานจังหวัดฯ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีประเด็นเพื่อทราบ ดังนี้
– การดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการ War room (ศบค.กทม.)
– การชี้แจงของคณะอนุกรรมการด้านการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในพื้นที่ กทม.
– รายงานการเดินทางเข้าราชอาณาจักรของนักท่องเที่ยวและความพร้อมการรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ sandbox
-ระบบบริหารจัดการดูแลส่งต่อผู้ติดเชื้อ (กรมการแพทย์ สธ.)