นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับเครือข่าย “บวร” ดีเด่น ประจำปี 2565

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับเครือข่าย “บวร” ดีเด่น ประจำปี 2565

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับเครือข่าย “บวร” ดีเด่น ประจำปี 2565

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับเครือข่าย “บวร” ดีเด่น ประจำปี 2565 (กลุ่มสมาชิกบ้าน วัด โรงเรียน และโรงงาน) ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ที่เข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตร “บวร” ดีเด่น (กลุ่มสมาชิกบ้าน วัด โรงเรียน และโรงงาน) ประจำปี 2565 จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1. ผู้ได้รับโล่ นางสุปราณี มั่นอยู่ (กลุ่มโรงเรียน) ผู้ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่ 1. นายเรืองศักดิ์ แดงเนียม (กลุ่มบ้าน) 2. นางอุไรวรรณ หงษ์วรางกูร (กลุ่มวัด) 3. นางสาวมธุรส แพหมอ (กลุ่มโรงงาน)

ทั้งนี้ นางขนิษฐา ศรีบัวชุม ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับเครือข่าย สำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการคัดเลือกเครือข่าย “บวร” ดีเด่น ที่ส่งเสริมสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้การให้ความคุ้มครองและสิทธิประกันสังคมในระดับพื้นที่ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และสร้างแรงจูงใจให้กับเครือข่าย “บรร” ตามนโยบายสำนักงานประกันสังคม หลักการ “SSOTRUST” ยอมรับ เชื่อมั่น ไว้วางใจ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ