นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2564

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2564

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุม 1-2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

? ที่ประชุม ได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ ตามแผนแม่บท Conceptual Model และ Road Map การจัดการปัญหาน้ำเสียจังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๑๖,๑๘๘,๙๐๐ บาท โดยผ่านความเห็นชอบ จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ และที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๕๗,๖๘๘,๙๐๐ บาท ได้แก่
1. โครงการเพิ่มศักยภาพและฟื้นฟูคลองสำโรง กิจกรรมกำจัดวัชพืช ผักตบชวา และลอกตะกอนดิน งบประมาณ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ)
2. โครงการเพิ่มศักยภาพคลองสำโรง กม.๑๖+๕๐๐ – กม.๔๐+๑๕๐ (ปตร.บางพลี – แยกคลองหอมศีล) กิจกรรมลอกตะกอนดิน โดยใช้เรือขุดและรถขุด ยืนบนโป๊ะ ของสำนักงานเครื่องจักรกล กรมชลประทาน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (โครงการชลประทานสมุทรปราการ)
3. โครงการบูรณาการการอนุรักษ์ฟื้นฟู “คลองสำโรง” กิจกรรมที่ ๑ การบังคับใช้กฎหมาย กิจกรรมที่ ๒ สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน งบประมาณ ๖๘๘,๙๐๐ บาท (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ)
? เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาคลองสำโรงตามระเบียบวาระที่ ๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการจึงได้ดำเนินการยกร่าง คำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะทำงานบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ จำนวน ๓ คณะ ประกอบด้วย
1) คณะทำงานประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคลองสำโรงอย่างยั่งยืน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ที่กำกับดูแลภารกิจด้านเศรษฐกิจ เป็นประธานคณะทำงาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
2) คณะทำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและการใช้ประโยชน์จากคลองสำโรง มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ที่กำกับดูแลภารกิจด้านเศรษฐกิจ เป็นประธานคณะทำงาน พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
3) คณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสำโรง มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ที่กำกับดูแลภารกิจด้านสังคม เป็นประธานคณะทำงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ