นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองของจังหวัดสมุทรปราการ

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองของจังหวัดสมุทรปราการ

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองของจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบให้
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองของจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดฯ
โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
– กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองระดับเขตและระดับจังหวัด
– การแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด
– กรอบดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรฯ ระดับจังหวัด