นายชัยพจน์​ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทางานส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 7/2565

นายชัยพจน์​ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทางานส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 7/2565

นายชัยพจน์​ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทางานส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายชัยพจน์​ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทางานส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 7/2565 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
ที่ประชุมได้ให้การรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม เส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 6/2565
ในการนี้ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การเตรียมความพร้อมของสถานที่สำหรับการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาตามเส้นทางโครงการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ความคืบหน้าการเตรียมจัดหาผู้เล่าเรื่อง/ผู้บรรยายในกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ