นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการบริหารภาครัฐอัฉริยะ (Smart Governance) ครั้งที่ 1/2565

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการบริหารภาครัฐอัฉริยะ (Smart Governance) ครั้งที่ 1/2565

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการบริหารภาครัฐอัฉริยะ (Smart Governance) ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการบริหารภาครัฐอัฉริยะ (Smart Governance) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะทำงานหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม2 ศาลากลางจังหวัด ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City )ได้แก่ ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ยวงใยตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมาเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ความคิดเกี่ยวกับระบบบริการกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าวจากคณะทำงานหน่วยงานต่างๆ โดยวิทยากรได้กรุณานำเสนอข้อมูลและตัวอย่างโครงการในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการบริหารภาครัฐอัฉริยะ (Smart Governance) ตามหลักเกณฑ์การประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะและอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะทำงาน พร้อมทั้ง ให้คณะทำงานแต่ละท่านนำเสนอข้อมูลที่ได้เตรียมมาหารือเสนอความคิดเกี่ยวกับระบบบริการกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับประเภทและลักษณะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านพลังงานฯ เพื่อพิจารณาส่งโครงการฯ เข้าคัดเลือก ต่อไป