นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 1/2556

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 1/2556

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 1/2556

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ได้มอบให้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุม1 ชั้น2 สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
– แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการลดอัตราการประสบอันตรายจากการทํางาน
– การขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข
– แผนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กลายพันธุ์
โอไมครอน ในสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ
– โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสู่อาเซียนประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด
– โครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ Safety Thailand ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพศ. 2565
– โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการประเภทกลุ่มเสี่ยงขนาดกลางและขนาดเล็ก smes กิจกรรมรณรงค์ให้แรงงานในสถานประกอบกิจการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
– พิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประจำปี 2565 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565