นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดโบราณบางพลี”ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัส ภูมิปัญญาไทยผ” ครั้งที่ 1/2565

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดโบราณบางพลี”ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัส ภูมิปัญญาไทยผ” ครั้งที่ 1/2565

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดโบราณบางพลี”ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัส ภูมิปัญญาไทยผ” ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ได้มอบให้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดโบราณบางพลี”ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัส ภูมิปัญญาไทยผ” ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์
– เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
– พิจารณารูปแบบและแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดโบราณบางพลี “ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัมผัสภูมิปัญญาไทย”