นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานประชุมติดตามคณะทำงานขับเคลื่อนและวางระบบการจราจรระบบความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวังหวัดสมุทรปราการ

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานประชุมติดตามคณะทำงานขับเคลื่อนและวางระบบการจราจรระบบความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวังหวัดสมุทรปราการ

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานประชุมติดตามคณะทำงานขับเคลื่อนและวางระบบการจราจรระบบความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานประชุมติดตามคณะทำงานขับเคลื่อนและวางระบบการจราจรระบบความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม2 ศาลากลางจังหวัดฯ
โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้
? ปรับแผนการเดินรถยนต์ภายในศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการได้ประสานทางเทศบาลนครจังหวัดสมุทรปราการเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว
? เทศบาลนครสมุทรปราการได้ดำเนินการจัดทำป้ายเพื่อชี้แจงการเดินรถยนต์ ภายในศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินรถยนต์บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการก่อนใช้งานจริงพร้อมติดตั้งป้ายสัญญาณการจราจรให้ประชาชนรับทราบบริเวณจุดเข้าออกและ และบริเวณที่เหมาะสมโดยเริ่มติดป้ายประชาสัมพันธ์ทดลองใช้ระหว่างวันที่ 12-13กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มทดลองใช้ 14 กุมภาพันธ์ 2565 บังคับใช้จริงในวันที่ 1 มีนาคม 2565
? ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการได้จัดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนดูแลทางออกฝั่งบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการโดยจะเปิดประตูศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการเวลา 05.00 น. และจะปิดประตูทางเข้าศาลากลางจังหวัดเวลา 18.00 น. ประกาศให้ประชาชนออกจากศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการเวลา 20.00 น. เพื่อปิดประตูทางเข้าออกเวลา
21.00 น.พร้อมทั้งจัดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเดินเวรยามตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดและยืนเฝ้าเวรยามภายในศาลากลางจังหวัดตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึง 05.00 น.
? สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบรายละเอียดเวลาการ ปิดและเปิดประตูรั้วศาลากลางจังหวัดและนำไปติดประกาศให้ประชาชนรับทราบ