นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VTC กับหน่วยราชการในพระองค์ ณ ห้องประชุม 1 ศอญ.จอส.พระราชทาน เขตพระราชฐาน เขาดินวนา เพื่อนำเสนอสรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VTC กับหน่วยราชการในพระองค์ ณ ห้องประชุม 1 ศอญ.จอส.พระราชทาน เขตพระราชฐาน เขาดินวนา เพื่อนำเสนอสรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VTC กับหน่วยราชการในพระองค์ ณ ห้องประชุม 1 ศอญ.จอส.พระราชทาน เขตพระราชฐาน เขาดินวนา เพื่อนำเสนอสรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 11 ตุลาคม 2564
เวลา 10.30 น. พล อ.อ.สถิตย์พงศ์ สุขวิมล ราชเลขาการในพระองค์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานดังนี้
1.การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
2.การดำเนินงานโครงการโคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวังจังหวัดสุโขทัย
3.สรุปผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาของ ศอญ.จอส.พระราชทาน
? ในการนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการและนายภูวดล คำพุฒ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VTC กับหน่วยราชการในพระองค์ ณ ห้องประชุม 1 ศอญ.จอส.พระราชทาน เขตพระราชฐาน เขาดินวนา เพื่อนำเสนอสรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย น้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมบางปู/ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อและอำเภอบางเสาธง รวมจำนวน 22 ตำบล 185 หมู่บ้าน
โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมมือกัน การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพร้อมทั้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนเมื่อเกิดภัยในพื้นที่ ตลอดจนการแจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องทันต่อสถานการณ์