นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน พิธีเปิดงาน “พรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์” พร้อมด้วย นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน พิธีเปิดงาน “พรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์” พร้อมด้วย นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน พิธีเปิดงาน “พรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์” พร้อมด้วย นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ได้มอบให้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน พิธีเปิดงาน “พรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์”
พร้อมด้วย นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ื โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564