นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ 1/2565)

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ 1/2565)

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ 1/2565)

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ได้มอบให้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ
(ครั้งที่ 1/2565) ณ ห้องประชุม ชั้น4 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีประเด็นวาระพิจารณาที่สำคัญ และกิจกรรม ดังนี้
– พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้สมาชิกเครือข่าย “บวร” ดีเด่นกลุ่มสมาชิก บ้าน วัด โรงเรียนของสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2564 จำนวน 3 ราย
– รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2564
– รายงานเรื่องรับแจ้งกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยและลาออกเลิกจ้างในช่วงสถานการณ์
โควิด -19
– การขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มาตรา 40
– รายงานการส่งข้อมูลเงินสมทบและชำระเงินผ่านระบบ eService
– การสร้างเครือข่าย “บวร” บ้านวัด โรงเรียน โรงงาน
– รายงานการค้างชำระเงินสมทบการเร่งรัดและติดตามหนี้ค้างชำระทั้ง 2 กองทุน
– รายงานสถานการณ์บริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทน
– รายงานผลโครงการ Factory sandbox จังหวัดสมุทรปราการ
– รายงานการดำเนินการโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข็ม 3 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33