นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการ ประชุมคณะเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1/2565)

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการ ประชุมคณะเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1/2565)

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการ ประชุมคณะเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1/2565)

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ได้มอบให้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการ
ประชุมคณะเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1/2565)
ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีประเด็นวาระพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้
1. ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565