นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานย่อยด้านประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคลองสำโรงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานย่อยด้านประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคลองสำโรงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานย่อยด้านประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคลองสำโรงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานย่อยด้านประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคลองสำโรงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการโดยมีประเด็นวาระพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้
1. คณะทำงานบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ ได้มีคำสั่งที่ 6936/2564 ลว 23 ธ.ค. 2564 แต่งตั้งคณะทำงานย่อย ภายใต้คณะทำงานบริหารจัดการโครงการพัฒนาฯ
จำนวน 6 คณะ โดย มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ให้เป็นไปตามแผนแม่บทConceptual Model และ Road Map ด้านการบริหารจัดการปัญหาน้ำเสียและพัฒนาคลองสำโรงแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมการจับเคลื่อนแผน/โครงการ และติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
2. การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บท
Conceptual Model และ Road Map โดยเสนอให้ส่วนราชการ พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อรวบรวมจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอคณะทำงานฯ ในวันที่ 14 ก.พ. 2565