นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ Application Zoom Meeting

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ Application Zoom Meeting

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ Application Zoom Meeting

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม มอบหมายให้ นายชัยพจน์
จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ Application Zoom Meeting และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกาชาด สำนักงานเหล่ากาชาดสมุทรปราการ โดยมีประเด็นวาระพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้
1. แผนงานและโครงการด้านการพัฒนาสินค้า บริการและการตลาด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
2.การนำผลการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ให้กับชุมชน
ในปัจจุบันมากน้อยเพียงใดมีอุปสรรคและปัญหาอย่างไร
3. การบริหารจัดการและบูรณาการ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชนวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเครือข่ายจำหน่ายสินค้าต่างๆ มีความร่วมมือในการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และศูนย์จำหน่ายสินค้า ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างไร
4. อุปสรรคปัญหาและแนวทางแก้ไข