นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่2/2565

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่2/2565

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่2/2565

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่2/2565 ณ ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมติที่ประชุมฯ ครั้งที่แล้ว มอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ มาจัดทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวฯ ดังนี้
– เส้นทาง 1 โครงการลูกพระดาบส วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ วัดอโศการาม สถานตากอากาศบางปู
– เส้นทาง 2 วัดพระสมุทรเจดีย์ ป้อมผีเสื้อสมุทร ป้อมพระจุลจอมเกล้า
– เส้นทาง 3 สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
สวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์