นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการ คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการ คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการ คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ได้มอบหมายให้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการ คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล(นครปฐม นนทบุรีปทุมธานี และสมุทรปราการ) ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ครั้งที่ 1/2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอภิรมย์ฤดีชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
– รายงานความคืบหน้าของการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2565
– การขอยกเลิกแผนงานโครงการและการขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย (ปทุมธานี) และการเพิ่มกิจกรรมหลักส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีสายน้ำ(นนทบุรี)ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
– ปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล พ.ศ 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล