นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 34/2564

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 34/2564

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 34/2564

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 34/2564 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคโควิด – 19 ในจังหวัดสมุทรปราการ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งข้อสั่งการ เน้นย้ำการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้
1.มาตราการควบคุมโรค
1)ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ นายอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มกันหรือแหล่งอบายมุขในพื้นที่ หากพบการกระทำความผิดตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด
2)ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้บริการฉีดวัคซีนแก่หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือนขึ้นไปให้เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว สามารถติดต่อได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียน
2. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยใช้มาตรการ DMHTTA อย่างเข้มข้น คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน ไม่พบปะ หรือ ไปยังสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ ตรวจอุณหภูมิ ตรวจเชื้อโควิด – 19 และใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ /หมอชนะ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งใช้กลไกในระดับพื้นที่แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หอกระจายข่าว เสียงตามสายหรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ