จังหวัดสมุทรปราการ โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ.2567

จังหวัดสมุทรปราการ โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ.2567

จังหวัดสมุทรปราการ โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ.2567

     วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567 เพื่อคัดเลือกผ้าและลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ผลิตภัณฑ์จากผ้าที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ประกอบด้วยประเภทผ้ามัดหมี่ จำนวน 4 ชิ้นงาน และ ประเภทผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม จำนวน 17 ชิ้นงาน รวมทั้งสิ้น 21 ชิ้นงาน โดยมี นางสาวอรวรรณ ชิณศรี ประธานแม่บ้ามหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมคัดเลือกสุดยอดผ้าจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
     จังหวัดสมุทรปราการ โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ.2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดประกวดออกแบบลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ที่สะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการ จากการถ่ายทอดงานหัตถกรรมผ่านผ้าจากบรรพชนสู่คนรุ่นปัจจุบัน ด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าพื้นถิ่นไทย ให้ดำรงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดสมุทรปราการให้ได้รับการพัฒนายกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ และสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการพัฒนาผ้าไทย นำไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ