จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะและบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค 1)

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะและบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค 1)

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะและบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค 1)

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค 1) ประจำปี 2566 ณ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอบางพลี นางสุมลฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และผู้เข้าร่วมประกวดจาก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือกจะเป็นตัวแทนของภาคไปประกวดในระดับประเทศ กรมการศาสนา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงพระพุทธศาสนา สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ หมั่นศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา ฝึกฝนทักษะการพูดต่อสาธารณชน ฝึกปฏิบัติมารยาทไทยในศาสนพิธี พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งหวังส่งเสริมให้เป็นคนดีของสังคม

สำหรับการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและประกวดบรรยายธรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีจิตใจยึดมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ ได้สวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย รวมทั้งเป็นการกล่อมเกลา พัฒนาจิตใจเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติในอนาคต ให้มีสติระลึกอยู่เสมอ ที่จะปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ซึ่งจะส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุข
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ