จังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

จังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

จังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ณ ห้อง A 502 อาคารเรียนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 วิทยาเขตบางพลี โดยมี กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ บริษัท โชติจินดาคอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการวางปรับปรุงผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) เพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.2556 ที่ประกาศใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2557 ตามมติของคณะกรรมการผังเมืองเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เห็นชอบให้ปรับปรุงผังเมืองรวมสมุทรปราการ ให้สอดรับกับนโยบายแห่งรัฐ การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด รองรับการเติบโตของประชากร เศรษฐกิจ สังคมใน 20 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ ได้จัดทำผังเมืองรวมฯ ฉบับร่างแล้วเสร็จ กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและยื่นคำขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขแผนผังและข้อกำหนด โดยได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยการปิดประกาศแผนผัง ข้อกำหนด ตลอดจนองค์ประกอบต่างๆ ของผังเมืองรวม ให้ประชาชนได้ตรวจสอบ ณ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสถาน เว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2566

และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในระหว่างวันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2566 จำนวน 3 เวที ได้แก่

เวทีที่ 1 สำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง

เวทีที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง สำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์

เวทีที่ 3 ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า สำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง

เพื่อให้ครอบคลุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ