จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมเปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ เพื่อให้การช่วยเหลือลูกหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาล

จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมเปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ เพื่อให้การช่วยเหลือลูกหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาล

จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมเปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ เพื่อให้การช่วยเหลือลูกหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาล

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชน

รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้ระบบเป็นวาระแห่งชาติ โดยจะดำเนินการผ่านกลไกของกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงมหาดไทยเปิดระบบลงทะเบียนให้ลูกหนี้ขอรับความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองที่เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th หากไม่สามารถดำเนินการได้เองทางระบบออนไลน์ดังกล่าว สามารถเดินทางไปลงทะเบียน ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นอกจากนี้ยังให้มีการเฝ้าระวังสอดส่องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ เช่น นายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ การทวงถามหนี้ โดยการข่มขู่ ใช้ความรุนแรง ฯลฯ โดยให้รายงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ