จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมพัฒนาคลองบางกระเจ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมพัฒนาคลองบางกระเจ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมพัฒนาคลองบางกระเจ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอพระประแดง นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายสำปอง รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจคลองบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บริเวณวัดบางน้ำผึ้งในไปจนถึงวัดบางน้ำผึ้งนอก เพื่อสำรวจแนวทางในการพัฒนาและฟื้นฟูคลองบางกระเจ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

คลองบางกระเจ้าแห่งนี้เป็นลำคลองสายหลักในพื้นที่ 6 ตำบลกระเพาะหมูของอำเภอพระประแดง ไหลผ่านพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง บางยอ บางกอบัว และบางกระเจ้า ซึ่งประชาชนยังคงใช้สัญจร และใช้สำหรับการเกษตรในพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นสถานที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง และวัดสำคัญในพื้นที่ อาทิ วัดบางน้ำผึ้งใน วัดบางน้ำผึ้งนอก วัดกองแก้ว เป็นต้น แต่ปัจจุบันมีปัญหาลำคลองตื้นเขิน และมีสะพานกีดขวางเส้นทางการสัญจรทางน้ำทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางเนื่องจากสะพานต่ำเรือไม่สามารถลอดผ่านได้

จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้บูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการพัฒนาและปรับปรุงคลองดังกล่าว เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการสัญจรและการเกษตร และสามารถเชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำในพื้นที่ 6 ตำบลกระเพาะหมูของอำเภอพระแดง ซึ่งจะเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ