จังหวัดสมุทรปราการ สืบสานประเพณีรับบัว หนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย

จังหวัดสมุทรปราการ สืบสานประเพณีรับบัว หนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย

จังหวัดสมุทรปราการ สืบสานประเพณีรับบัว หนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราขการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานพิธีประเพณีรับบัว ประจำปี 2566 ร่วมสืบสานประเพณีรับบัว ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และได้รับการประกาศเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2555 โดยกระทรวงวัฒนธรรม ประเพณีรับบัวเป็นประเพณีที่แสดงถึงความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนต่างถิ่น ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในอำเภอบางพลี และแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความผูกพันธ์กับสายน้ำของชาวอำเภอบางพลีที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม 2566 จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลองลงเรือแห่ไปตามลำคลองสำโรง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณสองฝั่งคลอง และประชาชนที่มาร่วมพิธีได้ร่วมสักการะบูชา โดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตที่ประดิษฐานอยู่ มีความเชื่อกันว่าหากสามารถโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่แล้ว อธิษฐานสิ่งใดไว้ก็จะประสบความสำเร็จดังหวัง สมัยก่อนหนุ่มสาวจะใช้การโยนดอกบัว เพื่อเสี่ยงทายเลือกคู่ครอง แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปจากอดีต ประกอบกับการคมนาคมทางบกที่สะดวกมากขึ้น ทำให้วิถีชีวิตของชาวอำเภอบางพลีเริ่มเปลี่ยนแปลงไป

ดังนั้น เพื่อมิให้ประเพณีรับบัว มรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวอำเภอบางพลีถูกลืมเลือนไป อำเภอบางพลี จึงได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อนุรักษ์ประเพณีที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทยไว้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ประเพณีที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย ไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลาและคงอยู่เป็นมรดกตกทอดให้คนรุ่นหลังสืบไป

สำหรับหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารมหลวง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย (ปางสะดุ้งมาร) ศิลปะสมัยสุโขทัยลักษณะเบิกเนตร ขัดสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก 1 คืบ ตามตำนานกล่าวว่า ประมาณ 200 กว่าปี หลวงพ่อโตลอยน้ำมาจากทางเหนือ พร้อมหลวงพ่อพุทธโสธร และหลวงพ่อบ้านแหลม โดยหลวงพ่อโตลอยเข้ามาตามคลองสำโรง ชาวบ้านได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ