จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ นายอำเภอทั้ง 6 อำเภอ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ (26 มิ.ย.66) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ

ตามที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบให้จัดพิธีเจริญเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมกับจังหวัดต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระนามเดิม อัมพร ประสัตถพงศ์ ฉายา อมฺพโร เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยทรงเริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต แม่กองงานพระธรรมทูต และนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ