จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันมาฆบูชา เข้าวัดทำความดีเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

จังหวัดสมุทรปราการ  ร่วมทำบุญตักบาตรในวันมาฆบูชา เข้าวัดทำความดีเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันมาฆบูชา เข้าวัดทำความดีเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

วันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำความดี ตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปี 2566 ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ประชาชน ลด ละ เลิกอบายมุข และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเอง ครอบครัวและสังคม วัดแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมโดยการประกอบศาสนกิจและสวดมนต์เป็นภาษารามัญ(มอญ) ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดผ้าพระกฐินพระราชทานพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2507 ทรงมีพระราชดำรัสกับท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิสารท อดีตเจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหารให้อนุรักษ์การสวดมนต์ด้วยภาษารามัญให้คงอยู่คู่วัดเป็นประเพณีของวัดสืบไป
วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพุทธศาสนา เรียกกันว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” และสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ ในการดำเนินชีวิตและเผยแผ่พระพุทธศาสนานา จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อรณรงค์ให้เยาวชน ประชาชน ตระหนักในคุณค่าความสำคัญวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย รวมทั้งจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป ตลอดจนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้นำแนวทางของพุทธศาสนามาปรับใช้ ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน /
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ