จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” สร้างกระแสไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย ประจำปี 2565

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” สร้างกระแสไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย ประจำปี 2565

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” สร้างกระแสไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย ประจำปี 2565

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ กรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯและเข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้ จำนวน 28 หน่วยงาน
จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อเป็นการสร้างกระแสการตระหนักรู้ว่าการทุจริตโกงชาติ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและให้ทุกภาคส่วนรู้สึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบ เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบอีกต่อไป ตลอดจนให้ให้ทุกภาคส่วนได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความมีจิตอาสามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่ค่านิยมของการไม่โลภ การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ