จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ประจำปี 2567 ปลุกกระแสเชิญชวนประชาชนชนจังหวัดสมุทรปราการ หันมาสวมใส่ผ้าไทยในทุกวันและทุกโอกาส

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ประจำปี 2567 ปลุกกระแสเชิญชวนประชาชนชนจังหวัดสมุทรปราการ หันมาสวมใส่ผ้าไทยในทุกวันและทุกโอกาส

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ประจำปี 2567 ปลุกกระแสเชิญชวนประชาชนชนจังหวัดสมุทรปราการ หันมาสวมใส่ผ้าไทยในทุกวันและทุกโอกาส

      นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานยังมีการจัดแสดงผ้าลายพระราชทาน การจัดจำหน่ายผ้าไทยที่ผลิตโดยผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และของดีจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการกุศลเดินแบบ “ผ้าไทยใส่ ให้สนุก” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวอรวรรณ ชิณศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมเป็นนายแบบ นางแบบกิตติมศักดิ์เดินแบบผ้าไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินแบบในครั้งนี้ด้วย
      ผ้าไทยเป็นผ้าที่มีความสวยงาม มีประวัติความเป็นมายาวนาน แต่ละภูมิภาคท้องถิ่นต่างมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์และเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ไม่เพียงเฉพาะลวดลายสีสันสวยงามเท่านั้น ยังแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สั่งสมมาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น งาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”จังหวัดสมุทรปราการ ได้นำแนวนโยบายของ กระทรวงมหาดไทยในการน้อมนำพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาสู่การขับเคลื่อนและส่งเสริมการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาผ้าไทย ที่ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน
      นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าไทย ได้ผลิตชิ้นงาน และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของไทยที่สืบสานมาจากบรรพบุรุษ ผสมผสานกับหลักวิชาการสมัยใหม่ ออกแบบชุดผ้าไทยให้มีความสวยงาม หลากหลายสไตล์ มีความทันสมัยตามความต้องการของทุกช่วงวัย สวมใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกโอกาส คงไว้ซึ่งเสน่ห์ความเป็นไทย ได้อย่างสง่างาม สร้างให้เกิดกระแสนิยมในการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อต่อยอดให้ผ้าไทยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และเผยแพร่สู่สากล รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุน การสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนในชุมชนพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ