จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างสุจริตโปร่งใส

จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างสุจริตโปร่งใส

จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างสุจริตโปร่งใส

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปล่อยขบวนรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 (Big Day) #”ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” ณ บริเวณลานจอดรถศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รอบบริเวณตลาดปากน้ำ

ตามที่ ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 (Big Day) # “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” ขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบและขั้นตอนในการเลือกตั้ง ตลอดจน เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิดความตื่นตัว ตระหนักในหน้าที่และพร้อมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ได้ทราบกันอย่างโดยทั่วกัน สร้างการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง เลือกคนดี มีความรู้ ความสามารถ เป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปบริหารงานเพื่อพัฒนาประเทศและจังหวัดสมุทรปราการ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ